Hàm date_time_set() trong PHP

Hàm date_time_set() sẽ đặt lại thời gian cho đối tượng thời gian đã khởi tạo trước đó. Cụ thể hàm date_time_set() sẽ đặt lại giờ phút giây được truyền vào cho đối tượng mốc thời gian.

Cú pháp

Cú phápdate_time_set( $object, $hour, $minute, $second);

Trong đó:

  • $object là đối tượng thời gian đã khởi tạo trước đó.
  • $hour là tham số chỉ giờ sẽ được đặt lại trong đối tượng $object.
  • $minute là tham số chỉ phút sẽ được đặt lại trong đối tượng $object.
  • $second là tham số chỉ giây sẽ được đặt lại trong đối tượng $object. Nếu không truyền $second sẽ mang giá trị 0.

Lưu ý:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • Nếu số phút, số giây lớn hơn hoặc bằng 60,  hàm sẽ tự cộng thêm vào số giờ, phút 1 đơn vị.
  • Nếu số giờ vượt quá 24, số giờ sẽ bằng số giờ trừ đi 24 và ngày sẽ không tự tăng.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng thời gian nếu hàm chạy thành công. Ngược lại hàm trả về FALSE.

Ví dụ

Ví dụ 1: cách sử dụng hàm date_time_set():

$date = date_create();

date_time_set($date, 15, 45);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";

date_time_set($date, 14, 45, 40);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";
2017-05-03 15:45:00
2017-05-03 14:45:40

Ví dụ 2: Số phút, giây vượt quá 60:

$date = date_create();

date_time_set($date, 15, 40);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";

date_time_set($date, 15, 65, 40);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";

date_time_set($date, 15, 65, 127);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";
2017-05-03 15:40:00
2017-05-03 16:05:40
2017-05-03 16:07:07

Tham khảo: php.net