Hàm date_timestamp_set() trong PHP

Hàm date_timestamp_set() sẽ đặt lại thời gian của đối tượng mốc thời gian dựa vào unix timestamp.

Unix timestamp chính là số giây từ 00:00:00 1/1/1970 đến một mốc thời gian nào đó.

Cú pháp

Cú phápdate_timestamp_set( $object, $timestamp);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • $object là đối tượng thời gian.
  • $timestamp là số giây từ 00:00:00 1/1/1970 đến một mốc thời gian muốn đặt lại cho $object.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả một đối tượng thời gian nếu chạy thành công, ngược lại nếu chạy thất bại hàm sẽ trả về FALSE.

Ví dụ

Ví dụ về hàm date_timestamp_set():

$date = date_create();
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";

date_timestamp_set($date, 1493899800);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";

date_timestamp_set($date, 1400429800);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";
2017-05-03 20:09:39
2017-05-04 19:10:00
2014-05-18 23:16:40

Tham khảo: php.net