Hàm date_timezone_get() trong PHP

Hàm date_timezone_get() sẽ lấy về timezone của đối tượng thời gian được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápdate_timezone_get( $object);

Trong đó:

  • $object là đối tượng thời gian cần lấy thông tin timezone.

Kết quả trả về

Hàm date_timezone_get() sẽ trả về kết quả là đối tượng DateTimeZone nếu hàm chạy thành công. Nếu hàm khởi chạy thất bại sẽ trả về FALSE.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_timezone_get():

$date = date_create();
$tz = date_timezone_get($date);
echo timezone_name_get($tz);

Kết quả:

Asia/Ho_Chi_Minh

Ví dụ 2:

$date = date_create(null, timezone_open('Europe/London'));
$tz = date_timezone_get($date);
echo timezone_name_get($tz);

Kết quả:

Europe/London

Tham khảo: php.net