Hàm dirname() trong PHP

Hàm dirname() sẽ chỉ ra thư mục cha của đường dẫn truyền vào.

Cú pháp

Cú phápdirname( $path, $level);

Lưu ý: tham số $level được thêm vào từ PHP 7.0.0 trở lên.

Trong đó

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • $path là đường dẫn tới file hoặc thư mục nào đó.
  • $level là số cấp chênh lệch giữa vị trí của $path so với kết quả trả về.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về tên của thư mục cha chứa thư mục hoặc file của đường dẫn $path.

Ví dụ

Một số ví dụ đơn giản về hàm dirname():

echo dirname('C:xampphtdocsLMGOpublictest.txt')."<br />";

echo dirname('/xampp/')."<br />";

echo dirname('.')."<br />";
C:xampphtdocsLMGOpublic

.

Tham khảo: php.net