Hàm disk_free_space() trong PHP

Hàm disk_free_space() sẽ trả về thông tin về số bộ nhớ còn trống tính bằng byte của hệ thống chứa đường dẫn hoặc ổ đĩa bất kì được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápdisk_free_space( $directory);

Trong đó:

  • $directory là đường dẫn tới file, thư mục hoặc ổ đĩa muốn kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số byte còn trống của hệ thống nếu thành công, ngược lại nếu thất bại hàm trả về False.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Một số ví dụ về hàm disk_free_space():

echo $df = disk_free_space("C:/xampphtdocs") . "<br />";
echo $df_c = disk_free_space("C:") . "<br />";
echo $df_d = disk_free_space("D:") . "<br />";
27562463232
27562463232
62932115456

Tham khảo: php.net