Hàm echo() trong PHP

Hàm echo() sẽ in ra màn hình chuỗi được truyền vào.

Lưu ý

  • Hàm echo() sẽ không tự động thêm vào kí tứ xuống dòng, do vậy nếu muốn in nhiều kết quả thành nhiều dòng khác nhau, phải nối thêm thẻ <br /> vào cuối mỗi chuỗi.

Cú pháp

Cú phápecho $str;

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • $str là chuỗi bạn muốn in ra.

Ví dụ

echo "kiso.vn <br />";
echo 2017 . "<br />";
echo 34.55 . "<br />";
echo "434Free <br />";
kiso.vn 
2017
34.55
434Free 

Tham khảo: php.net