Hàm empty() trong PHP

Hàm empty() kiểm tra giá trị biến có rỗng không, nếu rỗng trả về TRUE, ngược lại trả về FALSE.

Cú pháp

Cú phápempty($var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra giá trị.

Ví dụ

$var1 = 'kiso.vn';
$var2 = '';
echo (empty($var1) ? 'biến có giá trị rỗng' : 'biến có giá trị khá rỗng') . '<br />';
echo (empty($var2) ? 'biến có giá trị rỗng' : 'biến có giá trị khá rỗng'). '<br />';
biến có giá trị khá rỗng
biến có giá trị rỗng

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]