Hàm explode() trong PHP

# Description

# Variables

Cú pháp: array explode ( string $delimiter , string $string [, int $limit ] )

Trong đó

 • $delimiter là chuỗi con dùng để chia các phần tử
 • $string là chuỗi cần chuyển đổi
 • $limit không cần thiết sử dụng, nó chỉ cần thiết khi bạn muốn mảng trả về có bao nhiêu phần tử thì truyền limit vào con số bấy nhiêu. Nếu bạn truyền vào số bé hơn tổng số phần tử có thể chuyển đổi thì phần tử cuối cùng sẽ không được cắt nhỏ.

# Return values

Trả về một mảng gồm các phần tử của chuỗi theo $delimiter

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

# Examples

Ví dụ không sử dụng $limit

Code:

echo '<pre>';
print_r(explode(' ', 'hoc lap trinh online kiso.vn'));

Result:

Array
(
  [0] => hoc
  [1] => lap
  [2] => trinh
  [3] => online
  [4] => kiso.vn
)

Ví dụ có sử dụng $limit

Code:

echo '<pre>';
print_r(explode(' ', 'hoc lap trinh online kiso.vn', 3));

Result:

Array
(
  [0] => hoc
  [1] => lap trinh online kiso.vn
)

Như vậy trong ví dụ này ta gán limit = 2 cho nên kết quả trả về 2 phần tử và phần tử thứ 2 là toàn bộ chuỗi còn lại.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *