Hàm fclose() trong PHP

Hàm fclose() sẽ đóng một tập tin đang mở.

Cú pháp

Cú phápfclose( $handle);

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở thành công bằng hàm fopen() hoặc fsockopen() trước đó. 

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thành công và trả về False nếu thất bại.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm fclose():

$handle = fopen('test.txt', 'r');

fclose($handle);

Tham khảo: php.net