Hàm feof() trong PHP

Hàm feof() kiểm tra xem con trỏ tập tin đã ở vị trí cuối cùng của file chưa.

Cú pháp

Cú phápfeof( $handle);

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở thành công bằng hàm fopen() hoặc fsockopen() trước đó. 

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu con trỏ đã ở cuối file, ngược lại hàm trả về False.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Đếm số kí tự trong file, sử dụng feof():

file_put_contents('test.txt', 'kiso.vn');
$fp = fopen('test.txt','rb');
while(feof($fp) == false) {
  $c = fgetc($fp);
  echo "kí tự thứ " .ftell($fp). " là: " . $c ."<br />";
}
kí tự thứ 1 là: f
kí tự thứ 2 là: r
kí tự thứ 3 là: e
kí tự thứ 4 là: e
kí tự thứ 5 là: t
kí tự thứ 6 là: u
kí tự thứ 7 là: t
kí tự thứ 8 là: s
kí tự thứ 9 là: .
kí tự thứ 10 là: n
kí tự thứ 11 là: e
kí tự thứ 12 là: t
kí tự thứ 12 là: 

Tham khảo: php.net