Hàm fgetc() trong PHP

Hàm fgetc() sẽ lấy kí tự ở vị trí hiện tại của con trỏ tập tin.

Cú pháp

Cú phápfgetc( $handle);

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở thành công bằng hàm fopen() hoặc fsockopen() trước đó. 

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về kí tự ở vị trí hiện tại của con trỏ tập tin.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm fgetc():

file_put_contents('test.txt', 'kiso.vn');
$fp = fopen('test.txt','rb');
while(feof($fp) == false) {
  $c = fgetc($fp);
  echo $c ."<br />";
}
f
r
e
e
t
u
t
s
.
n
e
t

Tham khảo: php.net