Hàm fgets() trong PHP

Hàm fgets() sẽ đọc và lấy dữ liệu dòng hiện tại của con trỏ tệp tin.

Cú pháp

Cú phápfgets( $handle, $lenght);

Trong đó:

 • $handle là file đã được mở thành công bằng hàm fopen() hoặc fsockopen() trước đó. 
 • $lenght là tham số, việc đọc sẽ kết thúc khi:
  • $lenght -1 byte đã được đọc.
  • đã đọc đến một dòng mới.
  • đã đọc hết file.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về chuỗi đọc được từ vị trí con trỏ tệp tin cho đến hết dòng, hoặc đủ số $lenght -1  byte.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Đọc hết mỗi dòng bằng cách sử dụng biến $lenght lớn:

file_put_contents('test.txt', 'kiso.vn <br /> this is a test');
$handle = @fopen("test.txt", "r");
if ($handle) {
  while (($buffer = fgets($handle, 2048)) !== false) {
    echo $buffer . "<br />";
  }
  fclose($handle);
}
kiso.vn 
this is a test

Ngừng đọc dù chưa hết dòng:

file_put_contents('test.txt', 'kiso.vn <br /> this is a test');
$handle = @fopen("test.txt", "r");
if ($handle) {
  while (($buffer = fgets($handle, 5)) !== false) {
    echo $buffer . "<br />";
  }
  fclose($handle);
}
free
tuts
.net
/> 
this
is 
a te
st

Tham khảo: php.net