Hàm fgetss() trong PHP

Hàm fgetss() sẽ đọc và lấy dữ liệu dòng hiện tại của con trỏ tệp tin. Tuy nhiên nó sẽ loại bỏ các thẻ HTML trong kết quả trả về.

Cú pháp

Cú phápfgetss( $handle, $lenght, $allow_tag);

Trong đó:

 • $handle là file đã được mở thành công bằng hàm fopen() hoặc fsockopen() trước đó. 
 • $lenght là tham số, việc đọc sẽ kết thúc khi:
  • $lenght -1 byte đã được đọc.
  • đã đọc đến một dòng mới.
  • đã đọc hết file.
 • $allow_tag là chuỗi quy định các thẻ mà hàm sẽ giữ lại trong kết quả trả về.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về chuỗi với các thẻ HTML, PHP bị loại bỏ đọc được từ vị trí con trỏ tệp tin cho đến hết dòng, hoặc đủ số $lenght -1  byte.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm fgetss():

file_put_contents('test.txt', 'kiso.vn <br /> this is a test');
$handle = @fopen("test.txt", "r");
if ($handle) {
  while (($buffer = fgets($handle, 2048)) !== false) {
    echo $buffer . "<br />";
  }
  fclose($handle);
}
there is kiso.vn this is a test

Sử dụng tham số thứ 3 để giữ lại thẻ <b>:

file_put_contents('test.txt', 'there is <b>kiso.vn</b> <br /> this is a test');
$handle = @fopen("test.txt", "r");
if ($handle) {
  while (($buffer = fgetss($handle, 2048, "<b>")) !== false) {
    echo $buffer . "<br />";
  }
  fclose($handle);
}
there is <b>kiso.vn</b> this is a test

Tham khảo: php.net