Hàm file() trong PHP

Hàm file() sẽ đọc nội dung của file truyền vào thành một mảng, mỗi dòng của file sẽ là một phần tử của mảng.

Cú pháp

Cú phápfile( $filename, $flag);

Trong đó:

 • $filename là đường dẫn đến file cần đọc nội dung.
 • $flag là tham số không bắt buộc, mang một trong các giá trị sau:
  • FILE_USE_INCLUDE_PATH : tìm kiếm file trong include_path.
  • FILE_IGNORE_NEW_LINES : không thêm dòng mới vào cuối mỗi phần tử của mảng.
  •  FILE_SKIP_EMPTY_LINES : bỏ qua những dòngtrống.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về mảng liên tục với mỗi phần tử là 1 dòng trong nội dung file truyền vào.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm file():

$filename = 'index.php';
file_put_contents('test.txt', "This is a test.
	this is a example example.
	this is a newline."
);
//đọc toàn bộ file
$file = file('test.txt');
echo "<pre>";
	print_r($file );
echo "</pre>";
Array
(
  [0] => This is a test.

  [1] => this is a example example.

  [2] => this is a newline.

)

Tham khảo: php.net