Hàm file_get_contents() trong PHP

Hàm file_get_contents() sẽ đọc nội dung của file thành một chuỗi.

Cú pháp

Cú phápfile_get_contents( $filename, $use_include_path , $context , $offset , $maxlen);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần đọc.
  • $use_include_path là tham số, quy định có sử dụng hằng số FILE_USE_INCLUDE_PATH làm môi trường tìm kiếm file hay không. Từ PHP 5.0.0 đến nay, $use_include_path sẽ mang hai giá trị FILE_USE_INCLUDE_PATH  hoặc NULL.
  • $context  là kết quả trả về của hàm stream_context_create(), nếu bạn không cần sử dụng ngữ cảnh tùy chỉnh có thể bỏ qua tham số này.
  • $offset là vị trí bắt đầu đọc, nếu mang giá trị âm, việc đọc sẽ bắt đầu từ cuối file. nếu không được truyền vào, việc đọc sẽ bắt đầu từ đầu file.
  • $maxlen là chiều dài tối đa mà hàm sẽ đọc. Nếu không truyền hàm sẽ đọc đến cuối file.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một chuỗi là dữ liệu đọc được từ file.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Một số trường hợp sử dụng hàm file_get_contents():

file_put_contents('test.txt', 'this is a test');
//đọc toàn bộ file
echo file_get_contents('test.txt'). "<br />";
//đọc từ vị trí số 5 và lây 4 kí tự
echo file_get_contents('test.txt', null, null, 5, 4). "<br />";
//đọc từ cuối file và lây 4 kí tự
echo file_get_contents('test.txt', null, null, -1, 4). "<br />";
this is a test
is a
this

Tham khảo: php.net