Hàm file_put_contents() trong PHP

hàm file_put_contents() sẽ ghi nội dung vào file truyền vào. Nếu file không tồn tại, hàm sẽ tạo file và ghi nội dung vào đó. Nếu file đã tồn tại, hàm sẽ ghi đè lên nội dung cũ nếu tham số FILE_APPEND không được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápfile_put_contents( $filename, $data, $flag);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file.
  • $data là nội dung của file.
  • $flag là tham số, mang một trong các giá trị sau:
    • FILE_USE_INCLUDE_PATH : hàm sẽ tìm kiếm $filename trong include directory, xem thêm include_path  để tìm hiểu.
    • FILE_APPEND : nếu file đã tồn tại, hám sẽ không ghi đè $data vào nội dung sẵn có mà sẽ nối $data vào cuối file.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số byte của nội dung $data đã được ghi vào $filename. Nếu chạy thất bại hàm trả về False.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm file_put_contents():

file_put_contents('test.txt', 'this is a test');
//đọc toàn bộ file
echo file_get_contents('test.txt');
this is a test

Sử dụng $flag, file test.txt tạo từ ví dụ 1:

file_put_contents('test.txt', ' used file_get_contents function.', FILE_APPEND);
//đọc toàn bộ file
echo file_get_contents('test.txt');
this is a test used file_get_contents function.

Tham khảo: php.net