Hàm fileatime() trong PHP

Hàm fileatime() sẽ chỉ ra thời gian của lần cuối cùng truy cấp file là khi nào.

Cú pháp

Cú phápfileatime( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số giây là 1 đơn vị Unix timestamp.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm fileatime():

file_put_contents('test.txt', 'this is something');	
if (file_exists('test.txt')){
    echo "test.txt được truy cập cuối cùng vào lúc: " . date("F d Y H:i:s.", fileatime("test.txt"));
}
test.txt được truy cập cuối cùng vào lúc: May 08 2017 09:51:01.

Tham khảo: php.net