Hàm filegroup() trong PHP

Hàm filegroup() sẽ lấy ra id của nhóm file được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápfilegroup( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về id của nhóm file của file hiện tại.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ mình lấy từ trang chủ php.net, lưu ý các hàm posix sẽ không hoạt động trên hệ điều hành window.

$filename = 'index.php';
print_r(posix_getgrgid(filegroup($filename)));

Tham khảo: php.net