Hàm filemtime() trong PHP

Hàm filemtime() sẽ lấy ra thời gian lần chỉnh sửa cuối cùng của nội dung file.

Cú pháp

Cú phápfilemtime( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số giây thuộc kiểu Unix timestamp.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm filemtime():

$filename = 'test.txt';
file_put_contents($filename, 'this a test string');
echo "$filename được tạo vào lúc: " .date ("F d Y H:i:s.", time()). "<br />";
sleep(15);
$handle = fopen($filename, 'r+w');
fwrite($handle, 'kiso.vntttt');
fclose($handle);
if (file_exists($filename)) {
    echo "$filename được sửa lần cuối vào lúc: " .
    date ("F d Y H:i:s.", filemtime($filename)). "<br />";
}
test.txt được tạo vào lúc: May 09 2017 14:55:58.
test.txt được sửa lần cuối vào lúc: May 09 2017 14:56:13.

Tham khảo: php.net