Hàm fileowner() trong PHP

Hàm fileowner() sẽ trả về user sở hữu file truyền vào.

Cú pháp

Cú phápfileowner( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về ID của user sở hữu file được truyền vào. Nếu chạy thất bại, hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ mình lấy tại trang chủ php.net, lưu ý các hàm posix không hỗ trợ cho hệ điều hành window.

$filename = 'index.php';
print_r(posix_getpwuid(fileowner($filename)));

Tham khảo: php.net