Hàm filesize() trong PHP

Hàm filesize() sẽ lấy kích thước của tập tin truyền vào.

Cú pháp

Cú phápfilesize( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một số nguyên, là kích thước của file truyền vào tính theo byte.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm filesize():

$filename = 'test.txt';
$size = filesize($filename);

echo "kích thước của file $filename là: ". $size . "byte.";
kích thước của file test.txt là: 18byte.

Tham khảo: php.net