Hàm filetype() trong PHP

Hàm filetype() sẽ lấy kiểu của file truyền vào.

Cú pháp

Cú pháp: filetype( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn của file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về kiểu của file. Các kiểu có thể bao gồm fifo, char, dir, block, link, file, socket and unknown( không xác định).

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Một số ví dụ về cách sử dụng hàm filetype():

echo filetype('test.txt') . "<br />";
echo filetype('./images/');
file
dir

Tham khảo: php.net