Hàm floatval() trong PHP

Hàm floatval() trả về giá trị float của biến.

Cú pháp

Cú phápfloatval( $var);

Trong đó:

  • $var là biến truyền vào.

Ví dụ

$var1 = '3.2408kiso';
$var2 = 'kiso3.2408';
$float_value1 = floatval($var1);
$float_value2 = floatval($var2);
echo 'float value 1 : ' . $float_value1 . '<br />'; 
echo 'float value 2 : ' . $float_value2; 
float value 1 : 3.2408
float value 2 : 0

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]