Hàm fopen() trong PHP

Hàm fopen() sẽ mở một file dựa vào đường dẫn truyền vào. Nếu truyền vào một URL, hàm sẽ sẽ tìm kiếm một trình xử lý giao thức(wrapper) cho URL đó, nếu không có trính xử lý nào đươc cung cấp, nó sẽ cảnh báo cho người dùng và sau đó tiếp tục như đối với các file bình thường.

Cú pháp

Cú phápfopen( $filename, $mode);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần mở.
  • $mode là các quyền có thể thực hiện đối với file đó. Xem thềm các quyền tại đây.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một tài nguyên, thứ sẽ được sử dụng cho các hàm như fwrite(), fclose() .v.v.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ về hàm fopen():

$handle = fopen("test.txt", "r");
$handle = fopen("index.php", "wb");
$handle = fopen("https://www.google.com.vn", "r");

Tham khảo: php.net