Hàm fpassthru() trong PHP

Hàm fpassthru() sẽ xuất tất cả dữ liệu của file tính từ con trỏ tệp tin đến cuối file.

Cú pháp

Cú phápfpassthru( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần xuất dữ liệu.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số kí tự được xuất ra nếu $filename tồn tại, Ngược lại hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm fpassthru():

file_put_contents('test.txt', 'kiso.vn');
$fp = fopen('test.txt','rb');
fpassthru($fp);
kiso.vn

Tham khảo: php.net