Hàm fread() trong PHP

Hàm fread() sẽ đọc nội dung của file truyền vào.

Hàm sẽ dừng việc đọc khi:

  • Đã đọc đủ $lenght byte.
  • Đã đọc đến cuối file.
  • Hết thời gian socket timeout.

Cú pháp

Cú phápfread( $filename, $lenght);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • $filename là đường dẫn tới file cần đọc nội dung.
  • $lenght là độ dài tối da hàm sẽ đọc.

Kết quả trả về

Hàm trả về nội dung đã đọc được, nếu việc đọc thất bại hàm trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về hàm fread():

file_put_contents('test.txt', 'kiso.vn');
$filename = "test.txt";
$handle = fopen($filename, "r");
echo $contents = fread($handle, 8);
fclose($handle);
kiso

Tham khảo: php.net