Hàm fstat() trong PHP

Hàm fstat() sẽ lấy thông tin của file truyền vào.

Cú pháp

Cú phápfstat( $handle);

Trong đó:

 • $handle là file đã mở trước đó bởi hàm fopen().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng chứa thông tin của file truyền vào.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ về hàm fstat():

$fp = fopen('test.txt', 'r+');

echo "<pre>";
  print_r(fstat($fp));
echo "</pre>";
Array
(
  [0] => 0
  [1] => 0
  [2] => 33206
  [3] => 1
  [4] => 0
  [5] => 0
  [6] => 0
  [7] => 157
  [8] => 1494244328
  [9] => 1494338256
  [10] => 1494244328
  [11] => -1
  [12] => -1
  [dev] => 0
  [ino] => 0
  [mode] => 33206
  [nlink] => 1
  [uid] => 0
  [gid] => 0
  [rdev] => 0
  [size] => 157
  [atime] => 1494244328
  [mtime] => 1494338256
  [ctime] => 1494244328
  [blksize] => -1
  [blocks] => -1
)

Tham khảo: php.net