Hàm ftell() trong PHP

Hàm ftell() sẽ trả về vị trí hiện tại của con trỏ tệp tin.

Cú pháp

Cú phápftell( $handle);

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở trước đó bởi hàm fopen().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về vị trí hiện tại của con trỏ tập tin, nếu xảy ra lỗi hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm ftell():

$fp = fopen('test.txt', 'r+');
echo ftell($fp) ." <br />";
fseek($fp, 5);
echo ftell($fp);
0 
5

Tham khảo: php.net