Hàm ftruncate() trong PHP

Hàm ftruncate() sẽ cắt bớt nội dung của file được truyền vào. Hàm sẽ cắt bớt các nội dung ở cuối file sao cho kích thước file sau khi cắt bằng $size truyền vào.

Cú pháp

Cú phápftruncate( $hanndle, $size);

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở trước đó bởi hàm fopen().
  • $size là kích thước file sau khi cắt bớt.

Kết quả trả về

Hàm trả về True khi thực hiên thành công. Nếu thất bại, hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng của hàm ftruncate():

$filename = 'test.txt';
file_put_contents($filename, "this is a test");
$handle = fopen($filename, 'r+');
ftruncate($handle, 10);
echo fread($handle, filesize($filename));
fclose($handle);
this is a

Rõ ràng khi tạo file nội dung của file là ‘this is a test”, sau khi sử dụng hàm ftruncate() nó đã bị cắt bớt nên trả về kết quả như ví dụ trên.

Tham khảo: php.net