Hàm get_defined_vars() trong PHP

Hàm get_defined_vars() sẽ trả về một mảng bao gồm tất cả các biến, mảng đã được định nghĩa trước đó. Mỗi biến, mảng được định nghĩa sẽ là một phần tử của mảng được tạo thành.

Cú pháp

Cú phápget_defined_vars();

Hàm get_defined_vars() không sử dụng tham số truyền vào.

Ví dụ

$khoahoc = [
	'php',
	'js',
	'css',
	'html'
];
$framework = [
	'laravel',
	'CI',
	'Zend'
];
$web = 'kiso.vn';

$arr = get_defined_vars();
echo "<pre>";
	print_r($arr);
echo "</pre>";
Array
(
  [khoahoc] => Array
    (
      [0] => php
      [1] => js
      [2] => css
      [3] => html
    )

  [framework] => Array
    (
      [0] => laravel
      [1] => CI
      [2] => Zend
    )

  [web] => kiso.vn
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]