Hàm glob() trong PHP

Hàm glob() sẽ tìm kiếm tất cả các đường dẫn phù hợp với partern truyền vào. Việc tìm kiếm sẽ dựa theo quy tắc sử dụng bởi thư viện glob().

Cú pháp

Cú phápglob( $partern, $flag);

Trong đó:

 • $partern là chuỗi đại diện, hàm sẽ dựa vào $partern để tìm kiếm.
 • $flag là tham số, gồm các giá trị sau:
  • GLOB_MARK: thêm dấu slash( ) vào sau các thư mục được tìm thấy.
  • GLOB_NOSORT: Khi nhiều files được tìm thấy, chúng sẽ được sắp xếp theo thứ tự trong thư mục, nếu GLOB_NOSORT không được truyền vào, chúng sẽ được sắp xếp theo bảng chữ cái.
  • GLOB_NOCHECK: Nếu không tìm thấy file hoặc thư mục, partern sẽ được trả về.
  • GLOB_NOESCAPE: các dấu Backslashes( /) sẽ không ngăn cách các ký tự.
  • GLOB_BRACE: mở rộng {a, b, c} để phù hợp với ‘a’, ‘b’, ‘c’.
  • GLOB_ONLYDIR : chỉ trả về các thư mục được tìm thấy.
  • GLOB_ERR: ngừng tìm kiếm khi gặp lỗi.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng bao gồm các files và thư mục được tìm thấy, nếu không tìm thấy kết quả hàm sẽ trả về mảng rỗng. Nếu có lỗi, hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Cách sửu dụng hàm glob():

foreach (glob("*.txt" ) as $filename) {
  echo "$filename size " . filesize($filename) . "<br />";
}
example.txt size 27
leo.txt size 17
robots.txt size 24
test.txt size 10
test2.txt size 14

Tham khảo: php.net