Hàm gmdate() trong PHP

Hàm gmdate() sẽ xuất ra chuỗi thời gian theo định dạng được truyền vào và số timestamp. Tuy nhiên, khác với hàm date(), nó sẽ lấy thời gian GMT( thời gian tại múi giờ số 0).

Cú pháp

Cú phápgmdate( $format, $timestamp);

Trong đó:

  • $format là định dạng thời gian muốn xuất ra.
  • $timestamp là số nguyên chỉ timestamp của một  thời gian nào đó. Nếu không truyền tham số này, hàm sẽ lấy timestamp của thời gian hiện tại.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về chuỗi thời gian theo đúng với định dạng $format truyền vào nếu chạy thành công. Nếu $timestamp truyền vào không phải là số, hàm sẽ trả về FALSE đồng thời xuất ra cảnh báo.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm gmdate():

$date = date_create("2017-1-14");
echo date_default_timezone_get() .": ". date("M d Y H:i:s", date_timestamp_get($date)) ." <br />";
echo "GMT: " . gmdate("M d Y H:i:s", date_timestamp_get($date));
Asia/Ho_Chi_Minh: Jan 14 2017 00:00:00 
GMT: Jan 13 2017 17:00:00

Lấy thời gian hiện tại:

date_default_timezone_set("Europe/Monaco");
echo date_default_timezone_get() .": ". date("M d Y H:i:s") ." <br />";
echo "GMT: " . gmdate("M d Y H:i:s");
Europe/Monaco: May 04 2017 11:36:19 
GMT: May 04 2017 09:36:19

Tham khảo: php.net