Hàm gmmktime() trong PHP

Hàm gmmktime() sẽ lấy timestamp của một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, khác với mktime() hàm gmmktime() sẽ lấy timestamp ở múi giờ số 0( GMT).

Cú pháp

Cú phápgmmktime( $hour, $minute, $second, $month, $day, $year);

Trong đó:

  • $hour là tham số chỉ giờ.
  • $minute là tham số chỉ phút.
  • $second là tham số chỉ số giây.
  • $month là tham số chỉ tháng.
  • $day là tham số chỉ ngày.
  • $year là tham số chi năm.

Lưu ý

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

các tham số truyền vào là thời gian tại một timezone nào đó.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về timestamp của thời điểm đó tại múi giờ số 0. Kết quả của hàm gmmktime()mktime() sẽ chênh lệch nhau đúng bằng múi giờ của timezone mặc định của hệ thống tính bằng giây.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm gmmktime():

echo date_default_timezone_get() .": ". mktime(10,10,10,02,02,2014) ." <br />";
echo "GMT: " . gmmktime(10,10,10,02,02,2014);
Asia/Ho_Chi_Minh: 1391310610 
GMT: 1391335810

Tham khảo: php.net