Hàm hash() trong PHP

Hàm hash() sẽ mã hóa chuỗi truyền vào theo một thuật toán nhất định. Thuật toán mã hóa sẽ do người dùng cung cấp.

Cú pháp

Cú pháphash( $algo, $str ,$raw_output);

Trong đó:

  • $algo là thuật toán mã hóa.
  • $str là chuỗi cần mã hóa.
  • $raw_output là tham số, mặc định mang giá trị FALSE chuỗi trả về sẽ là chuỗi in thường thập phân. Nếu $raw_output mang giá trị TRUE chuỗi trả về sẽ là chuỗi theo kiểu nhị phân.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về chuỗi được tính toán dưới dạng nhị phân nếu $raw_output mang giá trị TRUE, và trả về chuỗi được tính toán dưới dạng thập phân nếu $raw_output mang giá trị FALSE .

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Mã hóa theo kiểu “ripemd160”:

echo hash('ripemd160', 'The quick brown fox jumped over the lazy dog.') . "<br />";
echo hash('ripemd160', 'The quick brown fox jumped over the lazy dog.', true);
5c6ffbdd40d9556b73a21e63c3e0e904
ec457d0a974c48d5685a7efa03d137dc8bbde7e3

Mã hóa theo kiểu “md5”:

echo hash('md5', 'The quick brown fox jumped over the lazy dog.') . "<br />";
echo md5("The quick brown fox jumped over the lazy dog.") . "<br />";
5c6ffbdd40d9556b73a21e63c3e0e904
5c6ffbdd40d9556b73a21e63c3e0e904

Tham khảo: php.net