Hàm hash_copy() trong PHP

Hàm hash_copy() sẽ sao chép tài nguyên quy định thuật toán mã hóa và lưu vào biến nào đó.

Cú pháp

Cú pháp:  hash_copy( $context);

Trong đó:

  • $context là tài nguyền quy định thuật toán mã hóa. $context là kết quả trả về của hàm hash_init().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một tài nguyên quy định thuật toán mã hóa. Tài nguyên tương đương với tài nguyên truyền vào.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm hash_copy():

$ctx = hash_init('md5');
hash_update($ctx, 'This is a test');
$copy = hash_copy($ctx);
echo hash_final($ctx). "<br />";
echo hash_final($copy). "<br />";
ce114e4501d2f4e2dcea3e17b546f339
ce114e4501d2f4e2dcea3e17b546f339

Tham khảo: php.net