Hàm hash_equals() trong PHP

Hàm hash_equals() sẽ so sánh hai chuỗi đã được mã hóa xem chúng có giống nhau hay không. Thường được sử dụng để kiểm tra mật khẩu.

Cú pháp

Cú pháphash_equals( $known_string, $user_string);

Trong đó:

  • $known_string là chuỗi đã biết.
  • $user_string là chuỗi mà người dùng chuyền vào dùng để so khớp với $known_string.

Kết quả trả về

Hàm trả về TRUE nếu hai chuỗi giống nhau, trả về FALSE nếu khác nhau.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Sử dụng hàm hash_equals().

$expected  = crypt('kiso.vn', '$thisismysalt$');
$correct   = crypt('kiso.vn', '$thisismysalt$');
$incorrect = crypt('soccer', '$thisismysalt$');

var_dump(hash_equals($expected, $correct));
echo "<br />";
var_dump(hash_equals($expected, $incorrect));
bool(true) 
bool(false)

Tham khảo: php.net