Hàm hash_file() trong PHP

Hàm hash_file() sẽ mã hóa nội dung của file được truyền vào theo thuật toán nhất định.

Cú pháp

Cú pháphash_file( $algo, $filename, $raw_output);

Trong đó

  • $algo là tên của thuật toán mã hóa( md5, md4 .v.v.).
  • $filename là đường dẫn tới file cần mã hóa nội dung.
  • $raw_output là tham số không bắt buộc, mặc định mang giá trị FALSE:
    • Nếu $raw_output = FALSE, hàm sẽ trả về chuỗi mã hóa dưới dạng chuỗi thập phân in thường.
    • Nếu $raw_output = TRUE, hàm sẽ trả về chuỗi mã hóa dưới dạng chuỗi nhị phân.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một chuỗi đã được mã hóa từ nội dung của file truyền vào.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm hash_file():

//tạo file mới
file_put_contents("test.txt", "this is a test file content");
echo hash_file("md5", "test.txt");
e24e8e958841c05a649a2dce30f01e43

Tham khảo: php.net