Hàm hash_init() trong PHP

Hàm hash_init() sẽ quy định thuật toán mã hóa được sử dụng trong quá trình mã hóa.

Cú pháp

Cú pháphash_init( $algo);

Trong đó

  • $algo là thuật toán mã hóa.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một tài nguyên quy định thuật toán mã hóa, tài nguyên này sẽ được sử dụng trong các hàm hash_update(), hash_update_stream(), hash_update_file(), và hash_final().

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm hash_init():

$ctx = hash_init('md5');
hash_update($ctx, 'This a test string');
echo hash_final($ctx);
d25a9357d0b6daa60fae67ab419a1f20

Tham khảo: php.net