Hàm hash_update() trong PHP

Hàm hash_update() sẽ tiến hành cập nhật chuỗi cần mã hóa và tài nguyên quy định thuật toán mã hóa cái mà trước đó hàm hash_init()  đã quy định.

Trong trường hợp ta muốn thay đổi thuật toán mã hóa hoặc chuỗi cần mã hóa, ta sẽ sử dụng hàm hash_update().

Cú pháp

Cú pháphash_update( $context, $str);

Trong đó

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • $context là tài nguyên quy định thuật toán mã hóa. Nó chính là kết quả trả về từ hàm hash_init().
  • $str là chuỗi cần mã hóa.

Kết quả trả về

Hàm luôn trả về TRUE nếu $context là một tài nguyên hợp lê. Nếu $context không hợp lệ hàm sẽ báo lỗi.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm hash_update():

$ctx = hash_init("md5");
echo hash_update($ctx, "this is a test") . "<br />";
echo hash_final($ctx) . "<br />";
echo  md5("this is a test");
1
54b0c58c7ce9f2a8b551351102ee0938
54b0c58c7ce9f2a8b551351102ee0938

Tham khảo: php.net