Hàm idate() trong PHP

Hàm idate() sẽ trả về một số nguyên được định dạng theo định dạng cho trước dựa vào timestamp của một thời điểm nào đó. Nếu timestamp không được truyền vào, hàm idate() sẽ lấy timestamp của thời điểm hiện tại.

Cú pháp

Cú phápidate( $format, $timestamp);

Trong đó:

  • $format là định dạng của giá trị muốn lấy( có thể là thứ, ngày, tháng. v.v.).
  • $timestamp sẽ là timestamp của một thời điểm. Nếu không được truyền vào, $timestamp sẽ mang giá trị timestamp của thời điểm hiện tại.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số nguyên. Tuy nhiên kết quả trả về sẽ không bắt đầu bằng số 0, Ví dụ kết quả trả về là tháng 04 theo định dạng nhưng ta sẽ chỉ nhận được giá trị 4.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm idate():

$timestamp = strtotime('2017-04-25');
echo "Day: " . idate('d') . "<br />";
echo "Month: " . idate('m', $timestamp) . "<br />";
echo "Year: " . idate('Y', $timestamp) . "<br />";
Day: 4
Month: 4
Year: 2017

Tham khảo: php.net