Hàm IF trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm IF trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm IF trả về một giá trị nếu một điều kiện đúng hoặc giá trị khác nếu điều kiện sai.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm IF trong MySQL là:

IF( condition, [value_if_true], [value_if_false] )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • condition: Giá trị mà bạn muốn kiểm tra.
  • value_if_true: Không bắt buộc. Đó là giá trị được trả về nếu điều kiện đúng.
  • value_if_false: Không bắt buộc. Đó là giá trị được trả về nếu điều kiện sai.

Lưu ý:

  • Hàm IF có thể trả về một chuỗi hoặc một giá trị số, tùy thuộc vào ngữ cảnh của cách nó được sử dụng.

3. Version

Hàm IF có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23.3

4. Ví dụ

mysql> SELECT IF(1<2, 'dung', 'sai');
Ket qua: 'dung'

mysql> SELECT IF(1<2, 1, 2);
Ket qua: 1

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *