Hàm implode() trong PHP

Hàm implode() sẽ nối các phân tử của mảng lại thành một chuỗi, hàm sẽ trả về chuỗi bao gồm các phần tử của mảng được ngăn cách bằng một kí tự nào đó được truyền vào.

Hàm implode() có cách chức năng tương tự như hàm join().

Cú pháp

Cú phápimplode( $char, $arrr);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • $char là kí tự ngăn cách các phần tử.
  • $arr là mảng dữ liệu truyền vào.

Ví dụ

Ví dụ 1: Chuyển một mảng đơn giản thành một chuỗi:

$array = array(
	'PHP',
	'CSS',
	'JS'
	);
$str = implode(",", $array);

echo $str ;
PHP,CSS,JS

Ví dụ 2: Nếu mảng rỗng được truyền vào, hàm sẽ trả về chuỗi rỗng:

$str = implode(",", array());

echo $str ;
 

Tham khảo : php.net