Hàm intval() trong PHP

Hàm intval có tác dụng chuyển đổi một biến hoặc một giá trị sang kiểu số nguyên (integer).

Description

int intval ( $var, $base = 10)

Hàm có hai tham số, tham số đầu tiên là bắt buộc và tham số thứ 2 là không bắt buộc. Hàm sẽ chuyển đổi giá trị của tham số var về một số nguyên (integer) với cơ số base, mặc định là cơ số 10. Nếu bạn truyền một object thì lập tức sẽ nhận thông báo lỗi E_NOTICE và hàm sẽ return về 1.

Parameters

Hàm có hai tham số như sau:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

$var

Biến chứa giá trị cần chuyển đổi sang kiểu số nguyên. $var có thể là một biểu thức, một giá trị hoặc một hàm có return, tuy nhiên bạn không thể truyền một object vì sẽ bị lỗi ngay.

$base

Biến chứa cơ số cần chuyển đổi, mặc định là cơ số 10.

Lưu ý: Một số lưu ý với $base như sau:

 • Nếu $base có giá trị 0 thì kết quả cơ số sẽ trả về theo định dạng của $var
 • Nếu $var có giá trị bắt đầu bằng 0x hoặc 0X thì kết quả sẽ trả về cơ số 16
 • Nếu $var có giá trị bắt đầu bằng 0 thì kết quả sẽ trả vê cơ số 8
 • Các trường hợp còn lại sẽ trả về cơ số 10

Return values

Trả về số nguyên nếu thành công, 0 nếu thất bại. Nếu bạn truyền vào một mảng rỗng thì sẽ trả về 0, mảng không rỗng sẽ trả về 1.

Giá trị trả về tối đa sẽ phụ thuộc vào hệ điều hành mà bạn đang sử dụng, giả sử hệ điều hành 32bit thì kết quả sẽ nằm trong khoảng -2147483648 tới 2147483647.

Examples

Đây là một số ví dụ mình lấy trên trang chủ php.net.

<?php
echo intval(42);           // 42
echo intval(4.2);           // 4
echo intval('42');          // 42
echo intval('+42');          // 42
echo intval('-42');          // -42
echo intval(042);           // 34
echo intval('042');          // 42
echo intval(1e10);          // 1410065408
echo intval('1e10');         // 1
echo intval(0x1A);          // 26
echo intval(42000000);        // 42000000
echo intval(4200000000000000000);  // 0
echo intval('4200000000000000000'); // 2147483647
echo intval(42, 8);          // 42
echo intval('42', 8);         // 34
echo intval(array());         // 0
echo intval(array('kiso', 'thehalfheart'));   // 1
?>

No more examples.