Hàm is_array() trong PHP

Hàm is_array() sẽ kiểm tra biến có phải là một mảng không, nếu biến là một mảng hàm sẽ trả về TRUE và ngược lại sẽ trả về FALSE.

Cú pháp

Cú phápis_array( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm is_array():

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

$var = [
	'php',
	'js',
	'css'
];  
if (is_array($var)) {
	echo 'đây là một mảng dữ liệu';
}else{
	echo 'đây không phải là một mảng dữ liệu';
}
đây là một mảng dữ liệu

Tham khảo: php.net