Hàm is_bool() trong PHP

Hàm is_bool() sẽ kiểm tra xem biến có phải thuộc kiểu logic không. Hàm trả về TRUE nếu biến thuộc kiểu logic và trả về FALSE nếu biến không thuộc kiểu logic.

Cú pháp

Cú phápis_bool( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

$var = TRUE;

//hàm sẽ trả về TRUE vì $var thuộc kiểu logic
if (is_bool($var)) {
	echo 'biến thuộc kiểu logic <br />';
}else{
	echo 'biến không thuộc kiểu logic <br />';
}
biến thuộc kiểu logic 
$var = 'TRUE';
if (is_bool($var)) {
	echo 'biến thuộc kiểu logic <br />';
}else{
	echo 'biến không thuộc kiểu logic <br />';
}
biến không thuộc kiểu logic 

Xem xét hai ví dụ trên ta có thể thấy tuy có cùng giá trị là TRUE nhưng ở ví dụ 2, TRUE đã được đặt trong ngoặc ' ' do đó biến $var được xem như là một chuỗi.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Tham khảo: php.net