Hàm is_file() trong PHP

Hàm is_file() sẽ kiểm tra xem đường dẫn truyền vào có phải là một tập tin hay không.

Cú pháp

Cú phápis_file( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu đường dẫn truyền vào tồn tại và là 1 tập tin, ngược lại hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ về hàm is_file():

function checkFile( $path){
	if (is_file($path)) {
		return $path . " là một tập tin <br />";
	}else{
		return $path . " không phải một tập tin <br />";
	}
}
echo checkFile("test.txt");
echo checkFile("css");
echo checkFile("something.txt");
test.txt là một tập tin 
css không phải một tập tin 
something.txt không phải một tập tin 

Tham khảo: php.net