Hàm is_float() trong PHP

Hàm is_float() sẽ kiểm tra xem biến có thuộc kiểu float hay không. Nếu biến thuộc kiểu float hàm trả về TRUE, và ngược lại hàm trả về FALSE.

Cú pháp

Cú phápis_float( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

$var = 24.0895;
if (is_float($var)) {
	echo 'biến thuộc kiểu float';
}else{
	echo 'biến không thuộc kiểu float';
}
biến thuộc kiểu float
$var = '24.0895';
if (is_float($var)) {
	echo 'biến thuộc kiểu float';
}else{
	echo 'biến không thuộc kiểu float';
}
biến không thuộc kiểu float

Như ta thấy ở ví dụ 2, do số 24,0895 nằm trong cặp dấu ‘ ‘ nên hàm đã tự hiểu nó thuộc kiểu chuỗi( string).

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Tham khảo: php.net