Hàm is_int() trong PHP

Hàm is_int() sẽ kiểm tra biến có thuộc kiểu số nguyên hay không. Nếu biến thuộc kiểu số nguyên hàm sẽ trả về TRUE, ngược lại nếu biến không thuộc kiểu số nguyên hàm sẽ trả về FALSE.

Cú pháp

Cú phápis_int( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

$var = 24;
if (is_int($var)) {
	echo 'biến thuộc kiểu số nguyên';
}else{
	echo 'biến không thuộc kiểu số nguyên';
}
biến thuộc kiểu số nguyên
$var = 24.3535;
if (is_int($var)) {
	echo 'biến thuộc kiểu số nguyên';
}else{
	echo 'biến không thuộc kiểu số nguyên';
}
biến không thuộc kiểu số nguyên
$var = 'kiso.vn';
if (is_int($var)) {
	echo 'biến thuộc kiểu số nguyên';
}else{
	echo 'biến không thuộc kiểu số nguyên';
}
biến không thuộc kiểu số nguyên

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]