Hàm is_link() trong PHP

Hàm is_link() sẽ kiểm tra xem đường dẫn truyền vào có phải một đường dẫn tượng trưng không.

Cú pháp

Cú phápis_link( $path);

Trong đó:

  • $path là đường dẫn cần kiểm tra

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu đường dẫn tồn tại và là một đường dẫn tượng trưng. Ngược lại hàm sẽ trả về Fasle.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ về hàm is_link():

function checkLink( $path){
	if (is_link($path)) {
		return $path . " là một link <br />";
	}else{
		return $path . " không phải một link <br />";
	}
}
echo checkLink("test.txt");
echo checkLink("/css/");
echo checkLink("something");
test.txt không phải một link 
/css/ không phải một link 
something không phải một link 

Tham khảo: php.net