Hàm is_numeric() trong PHP

Hàm is_numeric() sẽ kiểm tra biến có thuộc kiểu số hoặc chuỗi số hay không. chuỗi số bao gồm bất kì chữ số nào, số thập phân, số mũ .v.v. Nếu biến thuộc một trong số những kiểu trên hàm trả về TRUE, ngược lại hàm trả về FALSE.

Cú pháp

Cú pháp: is_numeric( $var);

Trong đó

 • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Đây là ví dụ mình lấy từ trang chủ php.net.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

$tests = array(
  "42",
  1337,
  0x539,
  02471,
  0b10100111001,
  1337e0,
  "not numeric",
  9.1
);

foreach ($tests as $element) {
  if (is_numeric($element)) {
    echo "'{$element}' is numeric <br />" ;
  } else {
    echo "'{$element}' is NOT numeric <br />";
  }
}
'42' is numeric 
'1337' is numeric 
'1337' is numeric 
'1337' is numeric 
'1337' is numeric 
'1337' is numeric 
'not numeric' is NOT numeric 
'9.1' is numeric 

Tham khảo: php.net